Actualitat COVID19

Actualització: 10/09/2021

Mesures bàsiques de protecció

Mesures bàsiques de protecció individual i col·lectiva:

HIGIENE

 • Higiene freqüent de mans.
 • Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
 • Neteja i desinfecció de les superfícies.

PRÀCTIQUES SOCIALS

 • Es recomana que les reunions no superin les 10 persones, llevat que es tracti de convivents. 
 • Restringir les trobades familiars i de caràcter social en espais tancats tant com sigui possible.
 • Mantenir grups de convivència habitual al més estables possible.
 • Reduir els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
 • Distància física interpersonal de seguretat.
 • Cridar o cantar afavoreixen la transmissió. 

MASCARETA

 • Ús de la mascareta obligatòria per a totes les persones majors de 6 anys en els casos següents:
  • En qualsevol espai a l’aire lliure quan no es pugui mantenir una distància mínima d’1,5 metres amb persones no convivents.
  • En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic
  • En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de mascaretes quan es trobin dins de la seva cabina, ni en espais exteriors de la nau quan es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres.
  • En els esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure, quan els assistents estiguin drets o si estan asseguts quan no es pugui mantenir 1,5 metres de distància entre persones, excepte grups de convivents.
  • L’ús de la mascareta és obligatori mentre no s’està menjant o bevent als locals de restauració.
 • Es recomana utilitzar-la en espais privats, tant oberts com tancats, quan existeixin reunions o una possible confluència de persones no convivents, i en espais a l’aire lliure, especialment en aquells on per l’afluència de persones és difícil controlar que es manté en tot moment la distància física interpersonal.

ESPAIS OBERTS / VENTILATS

 • Preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
 • Ventilació correcta dels espais tancats.

BOMBOLLA

 • Es recomana limitar el contacte social als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
  • La bombolla de convivència és el grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport.
  • La bombolla ampliada és el grup de persones de la bombolla de convivència més un altre grup o uns altres grups acotats de persones, sempre les mateixes.

Àmbit esportiu

Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

 • Aforament del 70% tant a l’aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines.
 • Control d’accés.
 • Bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Vestidors:
  • Les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions i els equipaments esportius han d’informar les persones usuàries que l’ús dels vestidors és excepcional per a les que utilitzin el servei de piscina, si n’hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d’ús privatiu i no compartit abans o després de l’activitat esportiva.
  • L’ús queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.
 • Activitats en grup:
  • En espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades, sempre que es respecti el límit de l’aforament al 70% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.
  • En espais tancats que no compleixin les condicions de ventilació reforçades, es poden dur a terme amb aforament del 50% i excepte en les piscines, sempre que les activitats es puguin fer amb mascareta. Aquestes limitacions no afecten les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses. 
  • En espais a l’aire lliure es poden dur a terme activitats grupals respectant el límit de l’aforament al 70%.
 • S’elimina el requisit de demanar cita prèvia en els equipaments i instal·lacions esportius tancats i se substitueix per un registre de persones que hi accedeixen, que permeti controlar l’aforament establert i la traçabilitat de contactes.
 • No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, i les instal·lacions que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Competicions esportives

Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s’han de desenvolupar amb els assistents asseguts durant l’esdeveniment, així com d’acord amb la resta de mesures que preveu el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya i també amb subjecció a les condicions següents:

 • Competicions d’àmbit estatal i internacional de futbol i bàsquet professional: condicions que fixa el Consell Superior d’Esports.
 • Resta de competicions en instal·lacions i equipaments:
  • a l’aire lliure: Aforament del 70% i un màxim de 4.000 persones.
  • en espais tancats: Aforament del 70% i un màxim de 1.000 persones. S’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.
   • Si compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades i es garanteixen les mesures de control d’aglomeracions, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000 persones, respectant el límit del 70% d’aforament.
   • El titular de la instal·lació o equipament ha de presentar una declaració responsable amb les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i els controls d’accessos i mobilitat al Departament al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui la instal·lació o equipament.

En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones, l’activitat es pot dur a terme amb subjecció a l’aforament del 40% de l’autoritzat, si són a l’aire lliure, o del 30% de l’autoritzat, si són espais tancats, sempre que es compleixin els requisits següents:

 • S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida i banys, que han de ser d’un màxim de 4.000 persones en seients preassignats i, preferentment, públic abonat i local.
 • Es permet servei de restauració, coincident amb els espais sectoritzats establerts i per al públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l’àmbit del servei de restauració es permet el consum de begudes, i en cap cas d’aliments.
 • Els assistents han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació. S’ha de reforçar la vigilància i difusió del compliment de l’obligatorietat de l’ús de la mascareta durant l’esdeveniment (inclòs a les àrees de serveis, a les entrades i a les sortides).
 • Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.

El desenvolupament d’aquestes activitats en aquestes condicions requereix la presentació prèvia per part de la persona titular de l’activitat d’una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui la instal·lació o equipament, en la qual s’informa de les mesures de sectorització i de les característiques dels controls d’accessos i mobilitat

Àmbit de l’hostaleria i restauració

Els establiments poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

 • Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d’1,50 metres.
 • Es limita a 6 persones el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules a l’interior i 10 a l’exterior, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents a l’interior i d’1,5 metres a les terrasses.
 • Distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin les distàncies.
 • A l’interior: aforament del 50% i bona ventilació.
 • No es pot fer cap activitat de ball.

Horaris

 • El servei només es pot dur a terme de les 6:00 hores a les 00:30 hores.
 • Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquesta franja horària.