Convocatòria Assemblea General Ordinària de socis/es

Per acord de la Junta Directiva de Club Tir Precisió Manresa, es convoca Tots els socis i sòcies de la nostra entitat, a l’Assemblea General Ordinària, la qual és realitzarà per sistema de videoconferència a través de la plataforma ZOOM, el proper dia 30 de gener de 2021 (dissabte), a les 17:00 hores en primera convocatòria o, si escau, en Segona convocatòria i pel mateix sistema a les 17:30 hores de dia citat, amb l’ordre que es detalla seguidament.


La votació dels Acords és farà a través de la mateixa plataforma ZOOM.


Davant la situació d’excepcionalitat en què ens trobem, on destaquen les mesures de contenció adoptades en relació amb la declaració de l’estat d’alarma, i altres mesures posteriors i davant la impossibilitat de realitzar la reunió amb normalitat, els informem que l’Assemblea General Ordinària es pot celebrar per sistemes de videoconferència o altres mitjans telemàtics que garanteixen l’autenticitat i la connexió multilateral en temps real amb la imatge i el so dels socis i sòcies, tot això en virtut de l’article 40.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, i en virtut de la Disposició Final quarta del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny , de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, així com al Decret llei 31/2020, de 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i s’estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya.


Les sòcies i socis que assisteixin telemàticament a la assemblea general ordinària, tindran la consideració d’assistents de ple dret a la assemblea (socis majors de 18 anys de més d’1 any d’antiguitat i al corrent de pagament), que s’entendrà celebrada en el domicili social del Club Tir Precisió Manresa.


Per tal de poder determinar el quòrum d’assistència a l’Assemblea General Ordinària, i organitzar la reunió a través del referit sistema descrit, així com garantir la màxima funcionalitat i eficàcia d’aquesta reunió, s’ha de confirmar l’assistència en aquesta reunió, enviant un correu electrònic a l’adreça oficina@tirmanresa.cat, abans del dia 22 de gener de 2021, indicant número de soci/a, nom i cognoms i el correu electrònic. A l’email que se’ns faciliti es farà arribar tota la informació pertinent per a accedir a les plataforma ZOOM i de votació i també els enllaços d’accés. En cas contrari, no podreu rebre l’acreditació per poder accedir.


ORDRE DEL DIA

  1. Lectura de l’acta de la reunió anterior.
  2. Examen i aprovació, si s’escau, de l’Estat de Comptes de l’exercici 2020.
  3. Presentació i, si s’escau, aprovació del pressupost per a l’exercici 2021.
  4. Ratificació del calendari esportiu per a l’any 2021, sempre i quan la situació sanitària en permeti el seu compliment.
  5. Assumptes diversos.
  6. Informe presidència.
  7. Nomenament de tres socis per aprovar i signar l’acta de la reunió.
  8. Precs i preguntes, que es realitzaran prioritàriament a través del xat de la plataforma.

Manresa, 14 de gener de 2021
Sr. Xavier Llorente i Puigdellivol
President

Compartir noticia: